Skogen

Avverkning

Markberedning

Plantering

Certifierade enligt PEFC

Natur- & kulturmiljövård

Skogen är Orsa Besparingsskogs ursprung och idag bedrivs ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark. Vår målsättning är att sköta och förvalta för att ge en långsiktig god avkastning. Markinnehavet är ungefär 75 000 hektar, varav ungefär 60 000 hektar är produktiv skogsmark. Närmare 3 500 hektar är skyddat som reservat.

Orsa Besparingsskog avser att bedriva ett långsiktig hållbart skogsbruk. Med detta menas ett skogsbruk som under hela omloppscykeln tar bästa möjliga hänsyn till skogens samlade värden såväl produktionsmässiga, sociala som miljömässiga.

Att lyckas med denna målsättning är en central ambition i vår verksamhet – Det ska alltid vara vår målsättning att förvalta skogsmarken på ett så ansvarfullt sätt som möjligt. 

Orsa Besparingsskog levererar varje år stora mängder virke och anlitar då entreprenörer, i många fall lokala och regionala sådana. I vårt arbete värdesätter vi affärsmässiga relationer som bidrar till utveckling, både relationsmässiga och för bygden.

Avverkning

Orsa Besparingsskog har en avverkningsplan som löper över en tioårsperiod. I den nuvarande planen kommer nivån att ligga mellan 15–20 % gallring per år. Avverkningarna utförs av certifierade entreprenörer anlitade av oss.

Markberedning

Vi markbereder eftersom det i de allra flesta fall är nödvändigt för att få ett bra föryngringsresultat och hög produktion. Vi ståndortsanpassar markberedningen: på normala marker används harv och på steniga och fuktiga marker är grävmaskin ofta att föredra för att åstadkomma ett bra resultat. Vi tillämpar fläckmarkberedning där särskilt skonsam markberedning behövs. 

Plantering

Vi föryngrar med plantering på den största delen av vår mark. Naturlig föryngring används i mindre omfattning där särskild hänsyn krävs. Vi använder plantor från vår egen plantskola med provenienser anpassade för våra föryngringar. 

Natur- och kulturmiljövård

Orsa Besparingsskog strävar efter att förena ett bra skogsbruk med sociala-, ekologiska-, kulturella- och ekonomiska intressen. Skogen är källan till våra träråvaror, samtidigt som den utnyttjas för friluftsliv, rekreation och jakt. Skogen står också för liv och biologisk mångfald.

Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt förekommer i skogen, ges förutsättningar att fortleva under naturliga former samt i livskraftiga bestånd. Skogslandskapet ska samtidigt ge goda möjligheter för människor att uppleva naturen och bedriva jakt, fiske och övrigt friluftsliv. Skogsvårdslagen uttrycker att virkesproduktionen ska gå hand i hand med naturvårdshänsynen. Orsa Besparingsskog skapar utrymme för både hög virkesproduktion och områden med höga naturvärden.

Certifierade enligt PEFC

Orsa Besparingsskog är certifierade enligt PEFC, både inom vårt eget skogsbruk och som entreprenör för att utföra uppdrag inom skogsbruksplanläggning och skogsvårdsuppdrag.