Bidrag

Skogsbruk

Jordbruksbidrag

Bidrag för lantmäterikostnader

Övriga bidrag

Du som är delägare i Orsa Besparingsskog eller bor i Orsa har möjlighet att ta del av våra bidrag för din och bygdens utveckling. Bidrag inom skogs- och jordbruk samt lantmäterikostnader är enbart för dig som är delägare, de övriga bidragen kan du som boende i Orsa söka. Bidrag behandlas och beslutas av jordägarnämnden.

Skogsbruk

Syftet med bidragen till skogsbruket är att stimulera ett säkert och aktivt skogsbruk i Orsa kommun. Dessa bidrag kan enbart delägare i Orsa Besparingsskog söka.

 • Röjning
 • Motor- och röjsågskörkort
 • Skogsvård
 • Dikning skogsmark
 • Åtkomstvägar
 • Skogsbruksplaner
 • Delägarservice
 • Älginventering

Jordbruksbidrag

Syftet med bidragen till jordbruket är att skapa goda förutsättningar för bärkraftig livsmedelsproduktion, ett aktivt jordbruk och öppna landskap i Orsa kommun. Dessa bidrag kan enbart delägare i Orsa Besparingsskog söka. 

 • Areal- och djurbidrag
 • Dikning åkermark
 • Nyodlingsbidrag
 • Stängselbidrag

Bidrag för lantmäterikostnader

Kan enbart sökas av delägare i Orsa Besparingsskog.

Övriga bidrag

Dessa bidrag syftar till att boende i Orsa samt bygden ska fortsätta utvecklas. Dessa bidrag är inte knutna till delägarskap.

 • Stipendier för studerande inom jord- eller skogsbruk
 • Bidrag till bystugor
 • Kulturbidrag
 • Aktivitetsstöd
 • Oförutsett

E-tjänster & blanketter

Som delägare kan du beställa en skogsbruksplan, den ger en bra överblick över din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett användbart verktyg för alla skogsägare.