Delägare

Bidrag

Blanketter

Jordägarstämma

Skogbruksplan

Delägarservice

Årsredovisning

I samband med storskiftet på 1800-talet fick alla markägare i Orsa skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Varje delägarfastighet har så kallade jordtal, alltså andelar, i Besparingsskogen. Benämningen jordtal uppkom under storskiftet då jord och skog graderades i förhållande till markens bördighet och man fick på så sätt fram ett produktionsvärde.

Som delägare i Orsa Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger per år, i maj och i november. 

Som delägare får du också ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar, skogsbruksplaner, jakt- och fiskekort till förmånliga villkor samt andra bidrag som beslutas på stämman.

Aktuellt

Här anmäler du dig till Jordägarstämman den 15 maj 2024.

Det är dags för vårstämma igen. Vi ses 15 maj.

Jordägarstämma

Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Där har delägare möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling. Stämmorna hålls två gånger per år, en på våren och en på hösten. 

Jordägarbidrag

Vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag eller olika utvecklingsprojekt. Det finns bidrag som enbart du som delägare har rätt att söka (skogs- och jordbruksbidrag samt bidrag för lantmäterikostnader) samt bidrag som riktar sig till dig som boende i Orsa eller till förmån för bygdens utveckling. 

Skogsbruksplan

Som delägare kan du beställa en skogsbruksplan, den ger en bra överblick över din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet.

En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett användbart verktyg för alla skogsägare.

Jordägaren

Jordägaren är vår egen tidning fylld med aktuella händelser, reportage och information om verksamheten hos Orsa Besparingsskog. 

Årsredovisning

Här hittar du årsredovisningen för 2023. 

Blanketter

Följ länken nedan för att se samtliga blanketter och informationsblad.